OBOZNÁMENIA (dať na webovú stránku)
s účinnosťou od 25. 05. 2018

IS internetový obchod:

Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu

pre informačný systém: IS internetový obchod

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: kupujúci, neregistrovaný záujemca resp. zákazník

prevádzkovateľa (zákazník)

oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  • vybavenie objednávky;
  • oprávnený záujem prevádzkovateľa pri uplatnení práv v konaní pred súdmi, orgánom činným v trestnom konaní,
  v exekučnom či správnom konaní
  Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  spracúvanie je nevyhnutné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
  Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
  meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa
  Doba uchovávania osobných údajov:
  ak osobný údaj nie je poskytovaný na účely súdneho alebo iného konania vedeného pred súdnym a/alebo správnym
  a/alebo štátnym orgánom, je vymazaný bezodkladne po splnení zákonných podmienok súvisiacich s dobou
  uchovávania osobných údajov (vrátane trojročnej prremlčacej lehoty, desaťročnej prekluzívnej lehoty), inak po
  skončení súdneho alebo iného konania
  Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
  (i) príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na
  ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, a (ii) doručovatelia na základe
  súhlasu kupujúceho, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom
  Požiadavka poskytovanie osobných údajov:
  poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy; v prípade ak
  dotknutá osoba neposkytne osobné údaje prevádzkovateľovi, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu
 2. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  • registrácia do internetového obchodu;
  • vedenie vernostného programu
  Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá
  osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa § 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov
  Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
  meno, priezvisko, titul, adreda pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa
  Doba uchovávania osobných údajov:

prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho
odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od registrácie; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný
bezodkladne
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na
ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú
poskytované žiadnym príjemcom
Požiadavka poskytovanie osobných údajov:
poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá osoba nie je
povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje
prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný
písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely.

 1. Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  • sledovanie sviatkov zákazníka;
  • marketingová komunikácia so zákazníkom
  Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) internetový obchod:
  oprávnený záujem prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať spracúvanie jej osobných údajov
  podľa § 27 odsek (1) zákona o ochrane osobných údajov; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
  nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
  záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku
  Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
  meno, priezvisko, titul, adreda pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa
  Doba uchovávania osobných údajov:
  prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase alebo do momentu
  jeho odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od registrácie; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný
  bezodkladne
  Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
  príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, Úrad na
  ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné údaje nie sú
  poskytované žiadnym príjemcom
  Požiadavka poskytovanie osobných údajov:
  poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá osoba nie je
  povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje
  Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:
  dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o
  ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
  marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
  prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať
  Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované
  Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
  Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
  Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané
  Práva dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
  osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
  obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
  prenosnosť osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
  jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
  poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
  ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
  neúplných osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
  týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
  osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
  údajov.
  • Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
  podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
  • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
  situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
  profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak

nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018
Podmienky spracúvania osobných údajov zákazníkov internetového obchodu

pre informačný systém: IS účtovné doklady

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: kupujúci (zákazník)
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená
Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:
• spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov
Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) účtovné doklady:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov,
zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v platnom znení ,
zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
Doba uchovávania osobných údajov:
prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najdlhšie
však po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa účtovné doklady týkajú; po uplynutí tejto doby osobný údaj
je vymazaný bezodkladne
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
daňový úrad, ďalej príslušný policajný útvar podľa pobytu dotknutej osoby, súdy, orgány činné v trestnom konaní,
exekútor, Úrad na ochranu osobných údajov na plnenie ich úloh podľa súvisiacich osobitných zákonov, inak osobné
údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom
Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi je zákonnou požiadavkou. Poskytnutie osobných údajov je
jednak zákonnou a jednak zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje správne a úplné osobné údaje prevádzkovateľovi, v prípade ich
neposkytnutia prevádzkovateľ nezaručuje spracovanie účtovných dokladov.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018

IS spotrebiteľská súťaž:

Podmienky spracúvania osobných údajov súťažiteľov spotrebiteľskej súťaže

pre informačný systém: IS spotrebiteľská súťaž

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: súťažiteľ spotrebiteľskej súťaže u prevádzkovateľa (súťažiteľ)
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) spotrebiteľská súťaž:
• realizovanie spotrebiteľskej súťaže, vyhodnotenie spotrebiteľskej súťaže, zaslanie výhry;
• marketingová komunikácia so súťažiteľom;
• sledovanie sviatkov súťažiteľa
Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) spotrebiteľská súťaž:
súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá
osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa § 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, dodacia adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa
Doba uchovávania osobných údajov:
prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho
odvolania najdlhšie však po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný
bezodkladne
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
doručovatelia na základe súhlasu kupujúceho, inak osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom
Požiadavka poskytovanie osobných údajov:
poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou.; dotknutá osoba nie je
povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje
prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný
písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:
dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o
ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované
Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané

Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018

IS uchádzači o zamestnanie:

Podmienky spracúvania osobných údajov uchádzačov o zamestnanie
pre informačný systém: IS uchádzači o zamestnanie

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: uchádzač o zamestnanie (uchádzač)
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená
Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) uchádzači o zamestnanie:
• správa, spracovanie a uchovávanie osobných údajov dotknutých osôb súvisiacich s hľadaním práce;
• vedenie databázy uchádzačov o zamestnanie a aktívne oslovovanie s novými pracovnými príležitosťami
Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) uchádzači o zamestnanie:
súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá
osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa § 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov
Doba uchovávania osobných údajov:
prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho
odvolania najdlhšie však po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný
bezodkladne
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia: osobné údaje nie sú poskytované
Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované
Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová
adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie
Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
údajov.

• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:
dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o
ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym
marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá
osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné
osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte
dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018

IS online dotazník:
Podmienky spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
pre informačný systém: IS online dotazník

Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: osoba, ktorá sa obrátila na prevádzkovateľa s dotazom na

internetovej stránke prevádzkovateľa
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) online dotazník:
• zodpovedanie online dotazu
Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) online dotazu:
súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá
osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa § 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
meno, priezvisko, titul, adresa pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa
Doba uchovávania osobných údajov:
prevádzkovateľ uchováva a chráni osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v súhlase do momentu jeho
odvolania najdlhšie však po dobu 1 rok od udelenia súhlasu; po uplynutí tejto doby osobný údaj je vymazaný
bezodkladne
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia: osobné údaje nie sú poskytované
Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované
Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané
Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:
dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o
ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym

marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá
osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné
osobné údaje prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte
dobrovoľný písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej online dotaz spracovať.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018

IS cookies:

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov workshopu

pre informačný systém: IS cookies
Oboznámenie

dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako “zákon o ochrane osobených
údajov”) a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej ako “nariadenie”) bola
dotknutá osoba:
Dotknutá osoba: používateľ webovej stránky prevádzkovateľa
oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov:
Prevádzkovateľ: Perfex Slovakia s.r.o.
Sídlo prevádzkovateľa: Dunajská 8, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
Identifikačné číslo organizácie: 45 909 628
Kontaktné údaje prevádzkovateľa: e-mail: info@perfexslovakia.sk , tel.: 00421 907 588 099
Zástupca prevádzkovateľa: Nie je určený
Zodpovedná osoba: Nie je určená

Účely spracovania osobných údajov v informačnom systéme (IS) cookies:

• marketingový alebo reklamný účel a monitoring návštevnosti webovej stránky prevádzkovateľa
Právny základ spracúvania osobných údajov v informačnom systéme (IS) cookies:
súhlas vyjadrený dotknutou osobou so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; dotknutá
osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas podľa § 14 odsek (3) zákona o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu:
IP adresa
Doba uchovávania osobných údajov:
krátkodobé (…….. cookie)-zostávajú v prehliadači do zatvorenia prehliadača oprávnenej osoby, následne sa vymažú
automaticky; dlhodobé (………. cookie)-zostávajú v prehliadači dlhú dobu – až do nastavenia cookies v prehliadači
alebo až kým dotknutá osoba nevymaže inak 1 rok od vyjadrenia súhlasu
Poskytovanie osobných údajov – príjemcovia:
osobné údaje nie sú poskytované žiadnym príjemcom
Požiadavka poskytovanie osobných údajov:
poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou; dotknutá osoba nie je
povinná poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje. Dotknutá osoba poskytuje svoje správne a úplné osobné údaje
prevádzkovateľovi na základe jej dobrovoľného súhlasu. V prípade ak dotknutá osoba neposkyte dobrovoľný
písomný súhlas prevádzkovateľovi, nie je možné jej údaje spracúvať na hore uvedené účely
Právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania:
dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú podľa § 27 odsek (2) zákona o
ochrane osobných údajov, na účel priameho marketingu vrátane profilovania a kedykoľvek súbory cookies vymazať,
alebo vopred nastaviť internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies odmietal. Ak dotknutá osoba
namieta spracúvanie osobných údajov, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu vrátane
profilovania nesmie spracúvať.

Sprístupňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú sprístupňované
Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje ni sú zverejňované
Cezhraničný prenos osobných údajov: osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: nie sú využívané
Práva dotknutej osoby:
• Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na
prenosnosť osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú. Informácie podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ povinný
poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie
neúplných osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona o ochrane
osobných údajov alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných
údajov.
• Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o prípady
podľa § 24 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
• Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej
situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane
profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo
záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
• Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm.
a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
• Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov na
Úrad na ochranu osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom o ochrane
osobných údajov.
Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle § 30 zákona o ochrane osobných údajov,
ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä verejný poriadok, plnenie úloh na účely trestného
konania, ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb, uplatnenia právneho nároku atď.
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12,
Bratislava podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

V Bratislave, dňa 25. 05. 2018